Kontakt z dealerem

Wybierz dealera

Wybierz dealera, z którym chcesz się skontaktować.

Aby wybrać dealera, kliknij znacznik na mapie

Aby wybrać dealera, kliknij boks z adresem lub znacznik na mapie

Znajdź najbliższego dealera używając swojej obecnej lokalizacji albo wpisując swoją miejscowość lub kod pocztowy.

Wybrany dealer

Api Test Händler

Frankfurter Straße 87 97082 Würzburg
Zobacz szczegóły

* pole obowiązkowe

Administratorami danych osobowych (współadministratorami) podanych w formularzu są Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 13 oraz Dealer wybrany przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym.

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych, korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub współadministrowania danymi przez administratorów, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem e-mail renault.iod@renault.com.pl.

Pani/Pana dane osobowe zbierane są w celu odpowiedzi na kontakt zainicjowany przez Panią/Pana poprzez wypełnienie i przesłanie formularza (w przypadku Rezerwacji Usługi lub Akcesorium – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: "RODO", gdzie uzasadnionym interesem jest odpowiedź na kontakt zainicjowany przez wypełnienie i wysłanie formularza), w celu podjęcia czynności przygotowawczych do zawarcia umowy, której może stać się Pan/Pani stroną (umowa serwisowa lub umowa sprzedaży – w przypadku dokonania zakupu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. „RODO”), w celu wykonania obowiązków prawnych przez administratora (w tym obowiązków rachunkowo-rozliczeniowych, konsumenckich, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. „RODO”), dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f. „RODO”).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Rezerwacji Usług lub Akcesoriów oraz zakupu Usług i Akcesoriów oraz realizacji ww. celów. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

  1. dane zbierane w celach zawarcia i realizacji umowy – przez czas trwania zawartej umowy, a jeśli do jej zawarcia nie dojdzie – przez okres nie dłuższy nić 3 miesięcy od pozyskania danych,
  2. dane zbierane celem wykonania ciążących na administratorach obowiązków prawnych – przez czas wymagany przez obowiązujące przepisy prawa lub do czasu wykonania tych obowiązków, nie dłużej niż przez czas w jakim administratorzy mogą ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku,
  3. dane zbierane celem dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami - przez okres wskazany w przepisach prawa dla przedawnienia się poszczególnego roszczenia
  4. dane zbierane dla celów analitycznych i statystycznych – przez okres 3 miesięcy od pozyskania danych chyba, że przepisy prawa obowiązującego zobowiązują Administratorów do dłuższego przechowywania danych.

Dane będą przekazane do podmiotów przetwarzających je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów: podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, doradcze, prawne, księgowe, podatkowe, hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa oraz przechowywania danych, a także agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratorów.

Z uwagi na korzystanie ze wspólnego systemu informatycznego oraz przynależności do Grupy Renault, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane także do Renault SAS (siedziba we Francji pod adresem 122-122 bis avenue du Général Leclerc - 92 000 Boulogne-Billancourt) i podmiotów z Grupy Renault.

Na zasadach określonych w art. 15-21 RODO ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji jednego ze swoich praw, prosimy o kontakt z którymkolwiek z Administratorów bezpośrednio lub poprzez Inspektora Ochrony Danych, do którego dane kontaktowe zostały podane powyżej.

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przekazywane do państw spoza UE i obszaru EOG oraz do organizacji międzynarodowych.

Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lecz mogą podlegać profilowaniu w celach statystycznych, co nie będzie rodziło żadnych konsekwencji dla Państwa, bowiem służy wyłącznie wewnętrznym celom Administratorów.

Ponadto uprzejmie informujemy, iż w każdym momencie ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratorów, w tym do celów marketingu bezpośredniego.

Jednocześnie informujemy, iż w ramach wspólnych uzgodnień w zakresie współadministrowania danymi, administratorzy uzgodnili iż:

  1. wspólnie i solidarnie ponoszą odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych,
  2. administrator, który zbiera lub uaktualnia dane ponosi odpowiedzialność prawną w zakresie legalności, rzetelności, wiarygodności i jakości rejestrowanych danych osobowych,
  3. administrator zbierający dane ma obowiązek poinformować o tym osobę, której dane są przetwarzane,
  4. o złożeniu wniosków dotyczących skorzystania z praw przewidzianych w „RODO” administratorzy zobowiązani są wzajemnie się informować, zaś odpowiedzi na wnioski w sprawie uprawnień do dostępu do przetwarzanych danych osobowych są koordynowane przez Renault Polska Sp. z o.o. niezależnie jednakże od powyższego ma Pani/Pan prawo wykonywać przysługujące prawa wynikające z RODO wobec każdego z administratorów.